“Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát, már inkább megjegyzi, de amiben ő maga tevékenyen is részt vesz, az bizonyosan bevésődik az emlékezetébe.” (Kodály Zoltán)

Játékos foglalkozásaink

Az óvodai tanulás követi a gyermekek életkori sajátosságait, és azt az elvet, hogy a gyermeki tanulás ösztönös érdeklődésen alapszik és lassan, fokozatosan válik belső indíttatásúvá.

Környezet megismerésére való nevelés elősegíti, hogy a gyermekek az őket közvetlenül körülvevő és a tágabb természeti-társadalmi környezetről olyan tapasztalatokat szerettetnek, amelyek életkoruknak megfelelő biztonságos eligazodáshoz, tájékozódáshoz, a környezettel való aktív kapcsolat tevékeny kialakításához nélkülözhetetlenek.

A vizuális nevelés célja a vizuális észlelés, emlékezés, képzelet, a vizuális gondolkodás pontosabbá, könnyedebbé tétele, az intellektuális látás kialakítása. A gyermekek tér-forma-szín képzetének gazdagítása, esztétikai érzékenységük, a szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása.

A mozgásfejlesztés során fejlődnek pszichikai, testi, értelmi és szociális képességeik, ezek eredményeként egészségesebbek lesznek.

A zenei nevelés célja a zene megszerettetése, a közös éneklés iránti igény felkeltése. Formálja a zenei ízlését, fejlődjön a ritmusérzéke, zenei hallása.

Az irodalmi nevelés során olyan irodalmi alkotásokkal ismerkednek meg, melynek átélése segíti a fejlődő személyiség érzelmi, erkölcsi és szociális fejlődését.

A vallásos nevelés áthatja a mindennapjainkat. A gyerekek megtanulnak imádkozni, megismerkednek Jézus életével a keresztény ünnepekkel.

Óvodánkban különóra keretében zeneovi, néptánc és madárovi foglalkozások vannak.

Madárovi – madarakkal való ismerkedés, a foglalkozásokat madarász tartja.